practigame-logo

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Practigame Oy noudattaa voimassa olevaa EU:n tietosuojalakia (GDPR) henkilötietojen käsittelyssä. Alla on yrityksen tietosuoja- ja rekisteriseloste, josta käy ilmi miten henkilötietoja ja siihen liittyviä muita tietoja käsitellään.

Practigame Oy - Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Päivitetty 24.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Practigame Oy
Y-tunnus: 2692205-4
Osoite: Museokatu 44 D 114, 00100 Helsinki
Verkko-osoite: https://practigame.com
Sähköposti: info@practigame.com
Puhelinnumero: 0447993314

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tuomas Louhelainen

Osoite: Museokatu 44 D 114, 00100 Helsinki

Yhteystiedot: tuomas.louhelainen@practigame.com 0447993314

3 Rekisterin nimi

Practigame käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:ään. Henkilötietoja käytetään käyttöehdoissa ja sopimuksessa määriteltyjen toimien suorittamiseen, palvelujen toteuttamiseen, palvelujen mainostamiseen ja myyntiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmistamiseen, markkinointiin, yrityksen sisäisen tilastollisen seurantatyön suorittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite)
  • Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana ja muu yksilöivä tunnus)
  • Käyttökieli
  • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Palvelujen käyttöä koskevat tiedot
  • Sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä käyttäjäksi. Saattamalla rekisteröitymisen loppuun asiakas hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen 4 kohdan mukaisessa tarkoituksessa. Asiakasta koskevia tietoja voidaan myös kerätä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Practigamen käyttäjärekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennetut tiedot voidaan luovuttaa laskutusta, kirjanpitoa ja muuta vastaavaa tarkoitusta varten kolmannelle osapuolelle edellä mainittuja tarkoituksia varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Practigame Oy:lle

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, profilointia ja segmentointia, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon, tarkemmat tiedot valituksen tekemisestä löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja pääsy on rajoitettu ja valvottu. Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettu ainoastaan ne Practigame Oy:n nimetyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11 Evästeet

Practigame Oy käyttää ja kerää sivustollaan evästeitä ja käyttää vastaavia tekniikoita. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Voit poistaa evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Mikäli haluat lisätietoa evästeistä, voitte olla yhteydessä tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön (yhteystiedot yllä).